Xác định trách nhiệm khi để xảy ra tai nạn lao động

0
18
XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC
AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI ĐỂ XẢY RA TAI NẠN LAO ĐỘNG

Việc xác định trách nhiệm khi để xảy ra TNLĐ được căn cứ vào diễn biến xảy ra vụ TNLĐ và kết luận điều tra của Đoàn điều tra TNLĐ của tỉnh, thành phố. Ngoài ra, căn cứ vào kết quả kiểm tra công tác an toàn lao động của các cấp để xác định trách nhiệm khi để xảy ra tai nạn như sau:

1.  Trách nhiệm của bản thân nạn nhân khi để xảy ra tai nạn lao động:

 • Tự ý đi làm việc khi chưa có sự phân công. Làm việc không có lệnh công tác, phiếu công tác, phiếu thao tác.
 • Không sử dụng đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp. Không sử dụng và bảo quản các dụng cụ an toàn.
 • Không kiểm tra bút thử điện, dây an toàn trước khi trèo trụ. Không sử dụng dây an toàn phụ trước khi trèo trụ vượt qua chướng ngại vật.
 • Hiện trường làm việc chưa đảm bảo an toàn về điện, như: Cắt điện; kiểm tra không còn điện; đặt tiếp đất; đặt rào chắn; treo biển báo, tín hiệu.
 • Không tham gia sinh hoạt an toàn hàng ngày tại Tổ, Đội sản xuất, không tham gia sinh hoạt an toàn trong đơn vị công tác trước khi ra hiện trường làm việc và ngay tại hiện trường làm việc theo quy định.
 • Không tham gia kiểm tra thực tế hiện trường làm việc và không có đầy đủ các biện pháp an toàn phù hợp trước khi tiến hành công việc.
 • Không báo cáo với Người chỉ huy trực tiếp, Tổ trưởng, Đội trưởng sản xuất những thiếu sót hoặc các nguy cơ gây TNLĐ hoặc ảnh hưởng xấu tới sức khỏe (nếu có).
 • Làm việc khi bản thân có mùi rượu bia, chất kích thích.

2.  Trách nhiệm của Người chỉ huy trực tiếp khi để xảy ra tai nạn lao động:

 • Không tham gia sinh hoạt an toàn hàng ngày tại Tổ (Đội) sản xuất. Không tổ chức sinh hoạt với công nhân trong đơn vị công tác trước khi ra hiện trường làm việc và ngay tại hiện trường làm việc theo các nội dung theo quy định.
 • Không hiểu rõ nội dung công việc được giao, các biện pháp an toàn cho công việc.
 • Khi đến vị trí làm việc mà không kiểm tra các biện pháp, điều kiện an toàn đã đủ và đúng quy định.
 • Cho nhân viên trong đơn vị công tác thực hiện công việc khi bản thân người đó có mùi rượu bia, chất kích thích.
 • Không thực hiện đúng quy định việc quản lý dụng cụ, trang thiết bị an toàn, để nhân viên trong đơn vị công tác sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị an toàn không đảm bảo chất lượng.
 • Nếu kiêm nhiệm cả chức danh Người cho phép thì phải chịu các trách nhiệm của chức danh người cho phép theo quy định.
 • Nhận nơi làm việc mà không kiểm tra hiện trường và người cho phép chưa ký vào phiếu công tác.
 • Tổ chức thi công không đúng với biên bản khảo sát hiện trường, phương án thi công đã được phê duyệt.
 • Không có mặt liên tục tại nơi làm việc. Không bố trí, phân công và không giám sát sao cho mọi người trong đơn vị công tác tiến hành công việc một cách an toàn.
 • Khi nhận thông tin về tình trạng mất an toàn mà không kiểm tra lại các tồn tại, không hướng dẫn hoặc bàn bạc với công nhân trong đơn vị công tác thực hiện các biện pháp loại trừ để tránh xảy ra TNLĐ.
 • Đối với các nguy cơ mà Tổ (Đội), đơn vị công tác không tự giải quyết được mà không ngừng ngay công việc và không báo cáo kịp thời với cấp trên.
 • Không thực hiện đầy đủ các trách nhiệm của người chỉ huy trực tiếp theo Quy trình an toàn điện.

3.  Trách nhiệm của Người cho phép đơn vị công tác khi để xảy ra TNLĐ:

 • Không kiểm tra việc thực hiện đầy đủ các biện pháp kỹ thuật an toàn điện thuộc trách nhiệm của mình để chuẩn bị chỗ làm việc cho đơn vị công tác.
 • Không chỉ dẫn cho đơn vị công tác phạm vi được phép làm việc, các thiết bị đã được cắt điện, những phần thiết bị còn điện và các biện pháp đặc biệt chú ý.
 • Bàn giao nơi làm việc cho đơn vị công tác nhưng không thực hiện đầy đủ thủ tục bàn giao nơi làm việc theo quy định.
 • Không thực hiện đầy đủ các trách nhiệm của người cho phép theo Quy trình an toàn điện.
 1. Trách nhiệm của Tổ trưởng, Đội trưởng sản xuất, Trưởng trạm biến áp 110 kV hoặc trưởng các bộ phận tương đương:
 • Không tổ chức sinh hoạt an toàn hàng ngày đầy đủ và thiết thực theo các nội dung quy định.
 • Không tổ chức kiểm điểm, đánh giá công tác KTAT hàng tuần đầy đủ và thiết thực theo các nội dung quy định.
 • Không có kiến nghị với cấp trên ban hành các quy định sử dụng bảo quản cho từng dụng cụ an toàn do Tổ, Đội của mình trực tiếp quản lý, sử dụng.
 • Không thực hiện theo chức trách về quản lý dụng cụ an toàn theo quy định.
 • Khi nhận thông tin về tình trạng mất an toàn mà không kiểm tra lại các tồn tại, không hướng dẫn hoặc bàn bạc với công nhân trong đơn vị công tác thực hiện các biện pháp loại trừ để tránh xảy ra TNLĐ.
 • Đối với các nguy cơ mà Tổ, Đội, đơn vị công tác không tự giải quyết được mà không thực hiện các biện pháp tạm thời để phòng tránh xảy ra TNLĐ, không ghi vào sổ kiến nghị và không báo cáo ngay với cấp trên.
 • Không thực hiện theo chức trách về quản lý vị trí nguy hiểm theo quy định.
 • Không thực hiện theo chức trách về kiến nghị và quản lý các kiến nghị về ATLĐ theo quy định.

5.  Trách nhiệm của trực ban vận hành, bộ phận điều độ:

 • Không tổ chức huấn luyện, kiểm tra định kỳ quy trình điều độ hệ thống điện, sát hạch các chức danh QLVH theo đúng quy định.
 • Không kịp thời cập nhật sơ đồ vận hành lưới điện khi có biến động.
 • Không kiểm soát chặt chẽ số lượng các đơn vị công tác đang làm việc trên lưới điện, không treo thẻ đơn vị công tác trên sơ đồ lưới điện theo quy định.
  • Ra lệnh đóng điện (hoặc cho phép đóng điện) khi còn đơn vị công tác đang làm việc trên lưới điện.

6.  Trách nhiệm của lãnh đạo Điện lực, Chi nhánh điện Cao thế hoặc các bộ phận tương đương:

 • Không tổ chức kèm cặp hướng dẫn đối với lao động mới tuyển dụng hoặc mới được chuyển đến làm việc tại cơ sở về biện pháp làm việc an toàn trước khi giao việc cho họ.
 • Bố trí người lao động làm việc không đúng nghề đào tạo, chưa được huấn luyện và chưa qua sát hạch kiến thức về an toàn vệ sinh lao động đạt yêu cầu.
 • Không trang cấp hoặc không đề xuất cấp trên trang cấp phương tiện bảo vệ lao động cá nhân và dụng cụ an toàn cho người lao động theo đúng quy định.
 • Không quản lý, theo dõi việc kiểm định các đối tượng có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, các trang thiết bị, dụng cụ an toàn tại cơ sở theo quy định.
 • Không có quy định, quy trình về sử dụng, bảo quản các dụng cụ an toàn do cơ sở quản lý theo quy định.
 • Không phổ biến và hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, quy phạm, quy trình, quy định của cấp trên đến các cấp và người lao động trong cơ sở.
 • Không tổ chức huấn luyện và hướng dẫn cho người lao động cách thức và thành thạo sử dụng, bảo quản từng dụng cụ an toàn ở cơ sở theo quy định.
 • Không tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ và thiết thực các quy trình, quy định, văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác ATLĐ.
 • Không thực hiện đúng và hiệu quả việc kiểm tra an toàn lao động tại hiện trường làm việc và công tác quản lý an toàn lao động theo quy định.
 • Không tổ chức kiểm điểm đánh giá hàng tháng công tác ATLĐ đầy đủ và thiết thực theo đúng quy định.
 • Không kiểm tra, phát hiện hoặc không kịp thời chấn chỉnh các sai sót trong việc sinh hoạt an toàn hàng ngày, kiểm điểm đánh giá hàng tuần về công tác ATLĐ của Tổ, Đội sản xuất.
 • Không thực hiện theo chức trách về quản lý vị trí nguy hiểm theo quy định.
 • Không thực hiện theo chức trách về kiến nghị và quản lý các kiến nghị về ATLĐ theo quy định.
 • Không xử lý đầy đủ và nghiêm túc các sai phạm về công tác ATLĐ theo quy định.

Để nâng cao vai trò tự kiểm tra của cơ sở và Đội, Tổ sản xuất, việc xem xét trách nhiệm sẽ không xét trách nhiệm đối với lãnh đạo trong những trường hợp vi phạm mà cơ sở đã tự phát hiện, có ghi nhận trong biên bản sinh hoạt an toàn hàng ngày, biên bản kiểm điểm hàng tuần, hàng tháng và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh có hiệu quả.

 1. Trách nhiệm của lãnh đạo Đơn vị:
  • Không trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ an toàn cho người lao động và thực hiện các chế độ khác về ATLĐ.
  • Không tổ chức phổ biến, chỉ đạo việc triển khai thực hiện, biên soạn hoặc hướng dẫn thực hiện các quy định, quy trình, quy phạm về công tác ATLĐ.
  • Không tổ chức huấn luyện và hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy trình, quy định, biện pháp an toàn cho người lao động theo quy định.
  • Không thực hiện kiểm tra an toàn lao động tại hiện trường làm việc và công tác quản lý ATLĐ đúng và hiệu quả theo quy định.
  • Không tổ chức kiểm điểm đánh giá công tác ATLĐ đầy đủ và thiết thực theo quy định.
  • Không kiểm tra, phát hiện hoặc không kịp thời chấn chỉnh các sai sót trong việc sinh hoạt an toàn hàng ngày, kiểm điểm đánh giá hàng tuần về công tác ATLĐ của Tổ, Đội sản xuất, cơ sở.
  • Không thực hiện theo chức trách về quản lý vị trí nguy hiểm theo quy định.
  • Không thực hiện theo chức trách về kiến nghị và quản lý các kiến nghị về ATLĐ theo quy định.
  • Không xử lý đầy đủ và nghiêm túc các sai phạm về công tác ATLĐ theo quy định.

Để nâng cao vai trò tự kiểm tra của đơn vị, việc xem xét trách nhiệm sẽ không xét trách nhiệm đối với lãnh đạo trong những trường hợp vi phạm mà đơn vị đã tự phát hiện, có ghi nhận trong biên bản sinh hoạt an toàn hàng ngày, biên bản kiểm điểm hàng tuần, hàng tháng và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh có hiệu quả.

 1. Trách nhiệm của Tổng công ty khi để xảy ra TNLĐ:
  • Không phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, nghị định, thông tư, các quy trình, quy định về ATLĐ của Nhà nước, của ngành.
  • Không quy định, hướng dẫn về cách sử dụng, bảo quản dụng cụ an toàn.
  • Không quy định, hướng dẫn về việc tổ chức quản lý và thực hiện công tác ATLĐ.
  • Không quy định, hướng dẫn thực hiện việc kiến nghị và quản lý các kiến nghị về ATLĐ tại đơn vị, cơ sở.
  • Không quy định, hướng dẫn thực hiện việc quản lý vị trí nguy hiểm trên lưới điện.
  • Không kiểm tra, giám sát các đơn vị việc thực hiện các quy trình, quy định, các văn bản chỉ đạo về công tác ATLĐ.
  • Không tuyên truyền, phổ biến, thông báo rút kinh nghiệm sau các vụ TNLĐ của EVN, EVN SPC.
  • Không kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác ATLĐ của các đơn vị.                                                   (năm 2020)

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây