Triển khai thực hiện văn bản hướng dẫn công tác an toàn 50581 của SPC

0
157

Văn bản số: ……..  PCTG/2020

Về việc thực hiện công tác an toàn lao động trong Công ty Điện lực Tiền Giang theo hướng dẫn số 10581/HD-EVN SPC

Căn cứ Hướng dẫn số 10581/HD-EVN SPC ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc hướng dẫn thực hiện công tác an toàn lao động trong Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Công ty Điện lực Tiền Giang triển khai thực hiện công tác an toàn lao động (AN TOÀN LAO ĐỘNG) trong Công ty Điện lực Tiền Giang, như sau:

 1. Về phổ biến, tham khảo, tra cứu:
 2. Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức phổ biến Hướng dẫn số 10581/HD-EVN SPC ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Tổng công ty Điện lực miền Nam đến tất cả người lao động trong đơn vị. Sau buổi phổ biến, phải lập biên bản với thời gian (bắt đầu, kết thúc), nội dung, thành phần tham dự và phải có chữ ký của từng cá nhân tham dự buổi phổ biến;… tất cả, phải được lưu giữ vào hồ sơ tại các bộ phận liên quan.
 3. Hướng dẫn thực hiện công tác An toàn lao động trong Tổng công ty Điện lực miền Nam phải được in ra (bằng bản giấy) và được lưu trữ tại Phòng An toàn; tại trực ca vận hành Trung tâm điều khiển xa và trực ca điều độ của Phòng Điều độ; tại phòng Phó giám đốc Kỹ thuật/Đội trưởng/Đội phó, KỸ SƯ, CÁN BỘ AN TOÀN và tại các Đội, Tổ, Trạm sản xuất, trực ban vận hành của các Điện lực, Đội Hotline và Đội QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ Tiền Giang để giúp người lao động thuận tiện theo dõi, tra cứu, học tập nhằm phục vụ cho công tác hàng ngày.
 4. Về tổ chức triển khai thực hiện:
 5. Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy quản lý an toàn: các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai và thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung quy định tại Phần I hướng dẫn số 10581/HD-EVN SPC ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Tổng công ty Điện lực miền Nam.
 6. Quản lý văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, quy định về AN TOÀN LAO ĐỘNG: 
 7. a) Các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai và thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung quy định tại Phần II hướng dẫn số 10581/HD-EVN SPC ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Tổng công ty Điện lực miền Nam.
 8. b) Phòng An toàn, Phòng Kiểm tra thanh tra: Phòng An toàn chủ trì phối hợp cùng Phòng Kiểm tra thanh tra thực hiện thủ tục hủy bỏ các quy định về công tác AN TOÀN LAO ĐỘNG của Công ty Điện lực Tiền Giang ban hành, gồm các quy định sau:

– Quy định chế độ sinh hoạt sản xuất an toàn hàng ngày tại các Đội, Tổ sản xuất ban hành theo Quyết định số 167/QĐ-PCTG ngày 23/02/2016.

– Quy định về việc kiểm tra, tự kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động trong Công ty Điện lực Tiền Giang ban hành theo Quyết định số 185/QĐ-PCTG ngày 25/02/2016.

– Quy định về việc phân cấp trách nhiệm quản lý dụng cụ an toàn trong Công ty Điện lực Tiền Giang ban hành theo Quyết định số 193/QĐ-PCTG ngày 02/3/2016.

– Quy định về việc sử dụng, bảo quản các dụng cụ an toàn trong Công ty Điện lực Tiền Giang ban hành theo Quyết định số 206/QĐ-PCTG ngày 11/3/2016.

– Quy định về việc phân cấp kiểm tra thí nghiệm định kỳ, đột xuất dụng cụ an toàn trong Công ty Điện lực Tiền Giang ban hành theo Quyết định số 207/QĐ-PCTG ngày 11/3/2016.

– Quy định về việc treo biển báo nguy hiểm trong Công ty Điện lực Tiền Giang ban hành theo Quyết định số 208/QĐ-PCTG ngày 11/03/2016.

– Quy định khen thưởng và xử lý vi phạm AN TOÀN LAO ĐỘNG trong Công ty Điện lực Tiền Giang ban hành theo Quyết định số 1634/QĐ-PCTG ngày 26/9/2017.

 1. Lập, duyệt và thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động: các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai và thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung quy định tại Phần III hướng dẫn số 10581/HD-EVN SPC ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Tổng công ty Điện lực miền Nam. Lưu ý: các đơn vị chủ động vào quý III hàng năm (sau khi Giám đốc Công ty phê duyệt kế hoạch VTTB phục vụ công tác SXKD) lập kế hoạch AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG cho năm tiếp theo và định kỳ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện kế hoạch AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG. Riêng kế hoạch AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG năm 2020 các đơn vị lập, gửi về Công ty trước ngày 15/01/2020.
 2. Huấn luyện, sát hạch định kỳ về AN TOÀN LAO ĐỘNG: Phòng An toàn chủ trì phối hợp cùng các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai và thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung quy định tại Phần IV hướng dẫn số 10581/HD-EVN SPC ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Tổng công ty Điện lực miền Nam.
 3. Quy định tạm thời về huấn luyện 3 bước cho người lao động: 

          Đối tượng huấn luyện: huấn luyện lần đầu (mới được tuyển dụng) đối với đối tượng thuộc nhóm 3 theo NĐ44/2016/NĐ-CP.

 1. a) Huấn luyện bước 1: khi người lao động có kết quả trúng tuyển, thi tuyển dụng lao động (mới được tuyển dụng):

a.1) Đơn vị phụ trách huấn luyện: Phòng An toàn.

a.2) Thời gian huấn luyện: 03 ngày (24 giờ), bao gồm cả thời gian kiểm tra.

a.3) Nội dung, tài liệu huấn luyện: đơn vị phụ trách huấn luyện biên soạn tài liệu huấn luyện trình Lãnh đạo Công ty phê duyệt gồm các nội dung sau:

Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động.

– Quy định, hướng dẫn về an toàn điện của Tổng công ty và Công ty Điện lực Tiền Giang.

– Hướng dẫn cứu chữa người bị điện giật, phương pháp cấp cứu hồi sinh tổng hợp

– 11 chuyên đề huấn luyện của bộ “Giáo trình huấn luyện an toàn lao động cho công nhân trực tiếp vận hành, sửa chữa, bảo trì, thí nghiệm, xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 110kV trong Tổng công ty Điện lực miền Nam” ban hành theo Quyết định số 3445/QĐ-EVN SPC ngày 02/12/2019.

a.4) Hình thức sát hạch:

– Thực hành cấp cứu hồi sinh tổng hợp: tổng số điểm tối đa cho phần thi này là 100 điểm, điểm đạt từ 80 điểm

– Trắc nghệm trên máy tính hoặc trắc nghiệm trên giấy: số câu hỏi cho mỗi thí sinh là 50 câu, tổng thời gian là 45 phút; tổng số điểm tối đa cho phần thi này là 100 điểm, điểm đạt từ 80 điểm.

* Ghi chú: đối tượng qua huấn luyện, sát hạch bước 1 đạt yêu cầu sẽ được huấn luyện bước 2; nếu công nhân sát hạch bước 1 không đạt yêu cầu thì phải tự ôn tập, sau đó được sát hạch lại đến khi đạt yêu cầu.

 1. b) Huấn luyện bước 2: bước huấn luyện này chỉ áp dụng đối với đối tượng thuộc nhóm 3 là: Công nhân trực tiếp sản xuất; thay đổi ngành nghề công việc, chuyển vị trí công tác, thay đổi Đơn vị/Đội/Tổ sản xuất, thay đổi khu vực/phạm vi quản lý vận hành lưới điện hoặc trở lại làm việc sau thời gian nghỉ việc từ 06 tháng trở lên.

b.1) Phụ trách huấn luyện: Giám đốc (Phó Giám đốc) Điện lực; Đội trưởng (Đội phó) Đội QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN CAO THẾTiền Giang, Đội Hotline.

b.2) Thời gian huấn luyện: 05 ngày, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

b.3) Nội dung huấn luyện:

– Sơ đồ hệ thống điện, các yêu cầu bảo đảm an toàn cho hệ thống điện thuộc đơn vị quản lý.

– Biện pháp tổ chức để bảo đảm an toàn khi tiến hành công việc: Khảo sát, lập biên bản hiện trường, lập kế hoạch, đăng ký công tác, tổ chức đơn vị công tác, làm việc theo Phiếu công tác hoặc Lệnh công tác, thủ tục cho phép làm việc, giám sát an toàn trong thời gian làm việc; thủ tục kết thúc công việc và đóng điện trở lại.

– Biện pháp kỹ thuật chuẩn bị nơi làm việc an toàn: Cắt điện và ngăn chặn có điện trở lại nơi làm việc, kiểm tra không còn điện, tiếp đất, lập rào chắn, treo biển cấm, biển báo, thiết lập vùng làm việc an toàn.

– Hướng dẫn cho người lao động biết cách nhận diện mối nguy, kiểm soát được rủi ro khi thực hiện công việc hàng ngày.

– Tính năng, tác dụng, cách sử dụng, cách bảo quản, quy định về kiểm tra (thí nghiệm) các dụng cụ an toàn-đo lường-thi công, phương tiện bảo vệ cá nhân.

b.4) Hình thức sát hạch: đơn vị huấn luyện chủ động lựa chọn hình thức sát hạch sao cho đảm bảo hiệu quả, tuyệt đối không hình thức, qua loa, chiếu lệ. Người được sát hạch phải thực sự thông hiểu được nội dung, bản chất, cũng như giải thích được nội dung phần trả lời của mình.

* Ghi chú:

Sau khi sát hạch kết quả đạt yêu cầu, đơn vị huấn luyện lập biên bản (thông báo) và danh sách đề nghị cấp “thẻ an toàn điện” gửi về Công ty (Phòng An toàn) để thực hiện các thủ tục cấp thẻ an toàn điện; nếu công nhân qua sát hạch bước 2 không đạt yêu cầu thì phải tự ôn tập, sau đó được sát hạch lại đến khi đạt yêu cầu.

Chỉ có công nhân đã qua huấn luyện bước 2, sát hạch đạt yêu cầu và được Giám đốc Công ty cấp “thẻ an toàn điện” mới được Giám đốc Điện lực; Đội trưởng QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN CAO THẾTiền Giang, Đội Hotline bố trí về Đội/Tổ sản xuất để được huấn luyện bước 3 và giao nhiệm vụ.

 1. c) Huấn luyện bước 3: huấn luyện hàng ngày tại Đội/Tổ sản xuất.

c.1) Phụ trách huấn luyện: Đội trưởng (Đội phó) đội xản xuất/Tổ trưởng (Tổ phó) tổ sản xuất trực tiếp huấn luyện và giao nhiệm vụ kèm cặp hàng ngày.

c.2) Thời gian huấn luyện: 01 tháng.

c.3) Nội dung huấn luyện: người lao động được phân công công việc quản lý vận hành, sửa chữa, bảo trì, thí nghiệm, xây dựng đường dây dẫn điện và trạm biến áp cấp điện áp đến 110kV, nội dung gồm:

– Biện pháp an toàn phòng tránh nguy hiểm điện từ trường và biện áp an toàn khi làm việc trên cao.

– Biện pháp an toàn khi làm việc với thiết bị điện.

– Biện pháp an toàn khi: Kiểm tra đường dây dẫn điện; làm việc trên đường dây dẫn điện đã cắt điện; chặt, tỉa cây trong và gần hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện.

– Biện pháp an toàn khi làm công việc trên đường dây điện cao áp đang vận hành,  gần đường dây đang vận hành.

– Biện pháp an toàn khi đào, đổ móng cột; dựng cột.

– Biện pháp an toàn khi làm công trên đường dây hạ áp.

– Biện pháp an toàn khi treo, tháo, kiểm tra hệ thống đo, đếm điện năng và ghi chỉ số công tơ.

c.4) Hình thức sát hạch: sau 1 tháng làm việc, công nhân được giao nhiệm vụ trực tiếp hướng dẫn, kèm cặp phải có nhận xét, đánh giá kết quả học tập và làm việc của công nhân mới và báo cáo kết quả cho KỸ SƯ, CÁN BỘ AN TOÀN chuyên trách lập biên bản ghi nhận kết quả huấn luyện bước 3 và lưu trữ vào hồ sơ huấn luyện tại đơn vị (biên bản có chữ ký của công nhân hướng dẫn và công nhân được huấn luyện).

 1. Kiểm tra, giám sát thực hiện công tác AN TOÀN LAO ĐỘNG: 
 2. a) Các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai và thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung quy định tại Phần 5 hướng dẫn số 10581/HD-EVN SPC ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Lưu ý: đối với công tác kiểm tra AN TOÀN LAO ĐỘNG tại hiện trường làm việc:

– Hàng ngày, Đội sản xuất và Tổ trưởng sản xuất thường xuyên kiểm tra hiện trường làm việc của các Đơn vị công tác, thao tác theo kế hoạch (đảm bảo trên 50% so với kế hoạch); kiểm tra tất cả công tác đột xuất/xử lý sự cố trên lưới điện 22 kV, 110 kV.

– Hàng ngày, CÁN BỘ, KỸ SƯ AN TOÀN chuyên trách kiểm tra các ĐƠN VỊ CÔNG TÁC, THAO TÁC của mỗi Đội/Tổ sản xuất (kể cả Trực ban VH) theo kế hoạch/đột xuất/xử lý sự cố (đảm bảo trên 50% số lần công tác/thao tác do mỗi Đội/Tổ sản xuất thực hiện).

 1. b) Phòng An toàn: định kỳ 01 năm/lần triển khai vào quý 2 hoặc quý 3. Tổ chức kiểm tra công tác quản lý AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG tại các Điện lực, Đội Hotline, Đội QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN CAO THẾTiền Giang (có thể kết hợp kiểm tra chéo giữa các đơn vị), thay thế công tác kiểm tra, tự kiểm tra AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG theo Quyết định số 185/QĐ-PCTG ngày 25/02/2016.
 2. Sinh hoạt, kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện công tác AN TOÀN LAO ĐỘNG: 
 3. a) Các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai và thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung quy định tại Phần VI hướng dẫn số 10581/HD-EVN SPC ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Tổng công ty Điện lực miền Nam.
 4. b) Phòng An toàn: chủ động tham mưu cho Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện công tác AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG tại từng Điện lực, Đội Hotline, Đội QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN CAO THẾTiền Giang, định kỳ 6 tháng/lần.
 5. Quản lý, cập nhật kiến nghị và thực hiện kiến nghị về AN TOÀN LAO ĐỘNG: các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai và thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung quy định tại Phần VII hướng dẫn số 10581/HD-EVN SPC ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Tổng công ty Điện lực miền Nam.
 6. Quản lý dụng cụ an toàn và máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về AN TOÀN LAO ĐỘNG: 
 7. a) Các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai và thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung quy định tại Phần VIII hướng dẫn số 10581/HD-EVN SPC ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Tổng công ty Điện lực miền Nam.
 8. b) Công ty Điện lực Tiền Giang quy định thống nhất chữ viết tắt tên đơn vị trong mã hiệu dụng cụ an toan, thiết bị nghiêm ngặc:
 9. Khen thưởng và xử lý vi phạm trong việc thực hiện công tác AN TOÀN LAO ĐỘNG: các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai và thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung quy định tại Phần IX hướng dẫn số 10581/HD-EVN SPC ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Tổng công ty Điện lực miền Nam.
 10. Sơ, tổng kết và thống kê, báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động: 
 11. a) Công tác sơ kết, tổng kết: các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai và thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung quy định tại Phần X hướng dẫn số 10581/HD-EVN SPC ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Tổng công ty Điện lực miền Nam.
 12. b) Công tác báo cáo: các đơn vị trực thuộc vẫn tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo công tác an toàn theo Văn bản số 1158/PCTG-AT ngày 02 tháng 4 năm 2019.
 13. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu về công tác an toàn: các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai và thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung quy định tại Phần XI hướng dẫn số 10581/HD-EVN SPC ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây